Sklep ONIX

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO ONIX – MOBILNY WARZYWNIAK Z DNIA 17.12.2020r,

 

I. Postanowienia ogólne

 

1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania przez Klientów ze Sklepu Internetowego pod nazwą Onix – Mobilny Warzywniak (zwanego dalej „Sklepem Internetowym”)

2. Sklep Internetowy działający pod adresem strony internetowej: sklep.onix.pl prowadzony jest przez firmę: Onix Sp. Z O.O, z siedzibą w: Zakrzewo 32, 64-212 Siedlec, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS: 0000151373, NIP: 9231003279, REGON: 970432607, Kapitał zakładowy: 50000Zł.

3. Zakupów w Sklepie Internetowym dokonywać mogą wyłącznie osoby pełnoletnie. Każdy Użytkownik korzystający ze Sklepu Internetowego zobowiązany jest do zapoznania się i przestrzegania niniejszego Regulaminu.

4. Ceny produktów dostępnych w Sklepie Internetowym (Towarów) są cenami brutto, są przedstawione w złotych polskich i nie obejmują kosztów dostawy.

5. Koszty dostawy obejmują opłatę za dostawę zamówionych Towarów na adres dostawy podany przez Zamawiającego. Koszty dostawy wyrażone są w złotych polskich i są kosztami brutto.

6. Sprzedawca realizuje usługi świadczone w Sklepie Internetowym na obszarze aglomeracji Poznańskiej.

 

II. Definicje

 

1. Regulamin – niniejszy regulamin określający zasady i warunki korzystania ze Sklepu Internetowego oraz zawierania za jego pośrednictwem Umów Sprzedaży;

2. Sprzedawca – Onix Sp. Z O.O, z siedzibą w: Zakrzewo 32, 64-212 Siedlec, wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS: 0000151373, NIP: 9231003279, REGON: 970432607.

3. Klient – użytkownik Sklepu Internetowego, będący Konsumentem (pełnoletnią osobą fizyczną, posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych, dokonującą ze Sprzedającym czynności prawnej, w tym zawarcia umowy sprzedaży na odległość, niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową) lub Przedsiębiorcą (podmiotem nie będącym Konsumentem, będącym osobą fizyczną, osobą prawną lub jednostką organizacyjną, której obowiązujące przepisy przyznają zdolność prawną, prowadzący we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową, zawierający ze Sprzedającym Umowę Sprzedaży w związku z tą działalnością).

4. Strona Internetowa – strona internetowa sklep.onix.pl za pośrednictwem której Klient składa a Sprzedawca przyjmuje zamówienie dotyczące Towaru oferowanego w Sklepie Internetowym, a realizacja zamówienia dokonywana jest za pośrednictwem dostawców.

5.Towar – produkt oferowany przez Sprzedawcę w Sklepie Internetowym.

6.Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu cywilnego, zawierana pomiędzy Sprzedającym a Klientem za pomocą środka porozumiewania się na odległość za pośrednictwem Sklepu Internetowego.

7.Zamówienie – oświadczenie woli Klienta zmierzające bezpośrednio do zawarcia ze Sprzedającym umowy sprzedaży na odległość wskazanych przez Klienta Towarów za pośrednictwem Sklepu Internetowego.

8. Realizacja zamówienia – czynności administracyjne Sprzedającego polegające na obsłudze administracyjnej zamówienia i dostawy.

9. Dostawa- dostarczenie Klientowi przez Sprzedającego zamówionego Towaru na obszarze i zgodnie z informacją podaną podczas składania zamówienia przez Klienta, stanowiące wykonanie Umowy Sprzedaży, za pomocą transportu własnego Sprzedającego lub przy wykorzystaniu usług firmy zewnętrznej.

10. Konto Internetowe – baza zawierająca dane Klienta umożliwiająca składanie i realizację zamówień w Sklepie Internetowym.

11. Login – ciąg znaków składających się z liter i/lub cyfr stanowiący ustalony przez Klienta indywidualizujące go oznaczenie, przypisany do danego Klienta i umożliwiający późniejszą jego identyfikację podczas korzystania ze Sklepu Internetowego, wymagany wraz z hasłem do złożenia zamówienia w Sklepie Internetowym.

12. Hasło-ustalony przez Klienta ciąg znaków, wymagany wraz z Loginem do złożenia zamówienia w Sklepie Internetowym.

 

III. Warunki i zasady korzystania ze Sklepu

 

1. Korzystanie z usług świadczonych za pośrednictwem Sklepu Internetowego jest możliwe po uprzedniej rejestracji i utworzeniu Konta Internetowego.

2. W Sklepie Internetowym dostępne są zdjęcia, a opisy jedynie w przypadku wybranych Towarów. Zdjęcia Towarów dostępne w Sklepie Internetowym mają charakter poglądowy.

3. Do złożenia Zamówienia niezbędne jest posiadanie przez Klienta adresu e-mail oraz aktywnego numeru telefonu.

4. Zamówienia można składać wyłącznie po zalogowaniu się do Konta Internetowego.

 

 

5. Rejestracja w Sklepie Internetowym polega na:

a) wypełnieniu formularza rejestracyjnego znajdującego się na stronie sklep.onix.pl w zakładce Rejestracja.

b) akceptacji postanowień Regulaminu, Polityki Prywatności, wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych i złożeniu oświadczenia, że Klient ma ukończone 18 lat,

6. W trakcie rejestracji Klient zobowiązany jest podać następujące informacje:

a) imię i nazwisko,

b) adres poczty elektronicznej,

c) login i hasło, które będzie wykorzystywał do logowania się do Konta w Sklepie Internetowym.

7. Po dokonaniu rejestracji Klient otrzyma, na podany przez siebie w toku rejestracji adres e-mail, wiadomość zawierającą potwierdzenie rejestracji wraz z linkiem aktywacyjnym, którego użycie jest wymagane do zakończenia procesu rejestracji.

8. Przystępując do zakupów w Sklepie Internetowym, Klient uzupełni pozostałe dane potrzebne do zawarcia i wykonania Umowy Sprzedaży, co umożliwi realizowanie składania Zamówień.

9. Klient ma obowiązek korzystać ze Sklepu Internetowego zgodnie z jego przeznaczeniem i zobowiązany jest powstrzymywać się od jakichkolwiek działań, które mogłyby powodować zakłócenie prawidłowego funkcjonowania Sklepu Internetowego. Sprzedawca zastrzega sobie prawo zablokowania Konta Klienta, który korzysta ze Sklepu Internetowego w sposób sprzeczny z jego przeznaczeniem oraz postanowieniami Regulaminu.

10. Klient w każdym czasie może usunąć Konto. Usunięcie Konta nie wpływa na zawarte przez Klienta przed dniem złożenia oświadczenia w przedmiocie usunięcia Konta Umowy Sprzedaży.

11. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane nieprawidłowym lub niezgodnym z postanowieniami Regulaminu korzystaniem ze Sklepu Internetowego.

12. Zamieszczone w Sklepie Internetowym treści, w szczególności znaki towarowe, logotypy, zdjęcia są chronione prawem, a ich wykorzystanie w sposób niezgodny i w celu innym niż przewidziany Regulaminem jest bezprawne.

13. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia, w tym przerwy, w funkcjonowaniu Sklepu Internetowego spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilność Sklepu Internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta.

14. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych przesyłania wiadomości na adres email wskazany przez Klienta oraz za usuwanie i blokowanie e-maili przez oprogramowanie zainstalowane na sprzętach używanych przez Klienta, jak również za niemożność korzystania z usług oferowanych przez Sklep Internetowy z powodu awarii, przerw technicznych, braku prądu, itp.

15. W przypadku powzięcia wątpliwości odnośnie rzetelności danych przedstawionych przez Klienta w trakcie procesu rejestracji Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zawieszenia aktywacji założonego Konta. Klient zostanie powiadomiony o zawieszeniu konta oraz przyczynach zawieszenia.

 

IV. Warunki Składania Zamówień

 

1. Zamówienia od Klientów są przyjmowane przez Sprzedającego 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę za pośrednictwem formularza zamówień w Sklepie Internetowym.

2. Realizacja zamówienia następuje od poniedziałku do piątku w godz.: 6.30 – 13.30, z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy. Zamówienia złożone poza powyższymi godzinami będą zrealizowane w następnym dniu roboczym.

3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do przesunięcia okresu Realizacji Zamówienia i Dostawy, w momencie zwiększonej ilości Zamówień na dany dzień, bądź w przypadku niespodziewanych braków kadrowych, o czym Klient zostanie niezwłocznie poinformowany, w momencie zaistnienia takiej sytuacji. Klient zostanie tym samym poinformowany o przewidywanym czasookresie Realizacji Zamówienia i Dostawy.

4. Aby poprawnie obłużyć witrynę Sklepu Internetowego, Klient powinien posiadać:

a) platformę sprzętową umożliwiającą dostęp do Internetu i wyświetlanie obrazów w rozdzielczości przynajmniej 1024×768 i 256 kolorach.

b) dostęp do Internetu z przeglądarką internetową (min. Internet Explorer 8, FireFox 3, Opera 10, Chrome 4, Safari, Edge) z włączoną obsługą JavaScript.

c) aktywne konto poczty elektronicznej.

d) aktywny numer telefonu służący do kontaktu z pracownikami firmy Onix Sp. Z. O.O.

5. Klient może składać zamówienia i dokonywać zakupów w Sklepie Internetowym po uprzednim zalogowaniu się do swojego Konta, akceptacji Regulaminu Sklepu Internetowego i Polityki Prywatności i wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych.

4. Użytkownik składając Zamówienie powinien dokonać wyboru rodzaju i ilości poszczególnych Towarów, formy płatności oraz formy dostawy, a także wskazać miejsce dostawy Towarów oraz wskazać czy żąda wystawienia faktury VAT, a jeśli tak – podać dane niezbędne do jej wystawienia.

5. Towary mogą być objęte limitem ilości sztuk lub limitem wagowym, który Klient może zakupić składając Zamówienie. W takim przypadku, gdy zakres zamówienia przekroczy dopuszczalny limit, Klient zostanie poinformowany o maksymalnym dopuszczalnym limicie.

6. W przypadku stwierdzenia niedostępności Towaru lub Towarów objętych Zamówieniem Klienta, Sprzedający niezwłocznie zawiadomi o tym Klienta. W przypadku dokonania przez Klienta zapłaty ceny niedostępnego Towaru, niezwłocznie zwróci mu całą otrzymaną za taki Towar sumę.

7. Do zawarcia Umowy Sprzedaży dochodzi z chwilą potwierdzenia przez Sprzedawcę przyjęcia Zamówienia do realizacji. Sprzedawca przesyła na adres e-mail podany przez Klienta potwierdzenie złożenia Zamówienia wraz z indywidualnym numerem zamówienia.

 

V. Płatność

 

1. Zapłata za Towary nabyte za pośrednictwem Sklepu Internetowego następuje on-line z wykorzystaniem karty płatniczej lub przelewu on-line (Przelewy24)

2. Klient dokonuje wyboru metody płatności podczas składania Zamówienia.

3. Zamówienie zostanie zrealizowane po otrzymaniu przez Sprzedawcę zwrotnej informacji od operatora płatności o pozytywnym przyjęciu płatności.

4. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wprowadzenia dodatkowych form płatności. W takim przypadku Sprzedawca niezwłocznie poinformuje Klienta o zmianie metody płatności.

5. Gdy płatność za Towar nie zostanie zlecona w ciągu 24 godzin od złożenia zamówienia, zamówienie zostanie anulowane.

6. Operatorem kart płatniczych jest PayPro SA Agent Rozliczeniowy, ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, NIP 7792369887, Regon 301345068.

 

VI. Dostawa i odbiór Towaru

 

1. Zamówione Towary dostarczane są wyłącznie na terenie obszaru aglomeracji Poznańskiej.

2. Dostawa Towarów jest realizowana od poniedziałku do piątku w godz: 7:00 – 15:00, z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.

3. Sprzedający dołoży wszelkich starań, aby Dostawa zamówionych Towarów następowała niezwłocznie, zgodnie z kolejnością otrzymywanych Zamówień. W przypadku niemożliwości Dostawy Towaru na warunkach wskazanych w Regulaminie, Sprzedający niezwłocznie poinformuje Klienta o tym fakcie.

4. Dostawa Towaru realizowana jest transportem własnym Sprzedającego lub zleconym przez Sprzedającego.

5. Minimalna wartość zamówienia to 60 zł brutto.

6. Koszt Dostawy Towaru w całości pokrywa Klient według następującego cennika:

a) wartość zamówienia do kwoty 150 zł brutto – dostawa 10 zł brutto.

b) wartość zamówienia powyżej kwoty 150 zł brutto – dostawa bezpłatna

7. Koszt dostawy jest każdorazowo widoczny podczas składania Zamówienia i w jego podsumowaniu.

8. Własność Towaru przechodzi na Klienta z chwilą jego odbioru od dostawcy, pod warunkiem uprzedniej zapłaty ceny.

9. Towar dostarczany jest wraz z dokumentem sprzedaży, tj. odpowiednio paragonem fiskalnym lub fakturą VAT w przypadku, gdy Klient zażądał wystawienia faktury i podał informacje niezbędne do jej prawidłowego wystawienia.

10. Zamawiający składając Zamówienie zobowiązuje się do tego, że on lub osoba przez niego upoważniona będzie obecna pod adresem dostawy.

11. Przy składaniu zamówienia Klient jest obowiązany poinformować Sprzedawcę o wszelkich okolicznościach wpływających na brak możliwości odbioru na warunkach określonych w ust. 9 powyżej – np. o objęciu go kwarantanną, bądź inną formą izolacji z przyczyn sanitarno – epidemiologicznych. W takim przypadku możliwa jest dostawa bezkontaktowa na warunkach indywidualnie ustalonych z Klientem.

12. Sprzedawca ma prawo odmówić dostawy, jeśli mogłoby to spowodować zagrożenie dla zdrowia i życia dostawcy.

13. W przypadku niedostarczenia Zamówienia z powodu nieobecności Klienta w wybranym przez niego podczas składania Zamówienia terminie i przedziale czasowym pod adresem dostawy Zamówienie zostanie anulowane, a kwota, którą Klient zapłacił zostanie zwrócona na rachunek bankowy, z którego płatność została dokonana, z potrąceniem kosztów Dostawy oraz kosztów konfekcjonowania Towaru dowiezionego na adres podany przez Klienta.

 

VIII. Odstąpienie od umowy i reklamacje

 

1. Klient odbierając przesyłkę z Towarem od dostawcy, powinien sprawdzić stan Towarów oraz ich zgodność z Zamówieniem i pokwitować odbiór z jednoczesną adnotacją, że Towar został dostarczony w stanie nieuszkodzonym albo, że Towar ma wady z jednoczesnym opisem tych wad, bądź, że przesyłka jest niekompletna.

2. Klientowi przysługuje możliwość wysłania Reklamacji poprzez wiadomość e-mail na adres sklep.onix.pl. Warunkiem rozpatrzenia reklamacji jest zgłoszenie jej maksymalnie w ciągu 2 godzin od momentu odbioru towaru od dostawcy oraz przedłożenia dokumentacji fotograficznej przedstawiającej odebrany Towar. Reklamacje rozpatrywane są w ciągu 14 dni roboczych od dnia zgłoszenia. W przypadku uznania reklamacji Klient zostanie poproszony o podanie numeru konta bankowego, na który Sprzedający ma dokonać zwrotu kwoty wynikającej ze zgłoszonej reklamacji.

3. Klient przyjmuje do wiadomości, iż Towar oferowany w Sklepie Internetowym należy do kategorii produktów ulegających szybkiemu zepsuciu lub mających krótki termin przydatności do użycia, co wyłącza prawo do odstąpienia od Umowy Sprzedaży po spełnieniu świadczenia przez Sprzedającego, a to stosownie do przepisu art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 Ustawy o prawach konsumenta.

 

IX. Postanowienia końcowe

 

1. Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu i Załączników do niego.

2. Sprzedawca będzie informował Klientów o każdorazowej zmianie w zakresie postanowień Regulaminu nie później niż na 14 dni przed wejściem w życie takiej zmiany, poprzez zamieszczenie odpowiedniej informacji na głównej stronie Sklepu Internetowego oraz za pomocą wiadomości e-mail przesłanej zarejestrowanym Klientom, zawierającej odnośnik do tekstu zmienionego Regulaminu. W przypadku, gdy Klient nie zaakceptuje wprowadzanych przez Sprzedającego zmian w Regulaminie może zrezygnować z Konta Klienta w Sklepie Internetowym usuwając je. Zmieniony Regulamin wiąże Klientów, którzy w terminie 14 dni od dnia powiadomienia o wprowadzeniu zmian w Regulaminie nie usunęli Konta.

3. We wszelkich sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie będą miały powszechnie obowiązujące przepisy prawa, w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego, Ustawy z dnia 30.05.2014 r. o prawach konsumenta.