Sklep ONIX

I. Polityka prywatności

 1. Pojęcia użyte w niniejszym dokumencie z wielkiej litery mają znaczenie określone w Regulaminie sklepu internetowego Sklep ONIX dostępnym na stronie internetowej Sklepu: sklep.onix.pl (dalej jako Strona).

II. Pliki „cookies”

 1. Niniejsza Polityka prywatności określa zasady przetwarzania danych osobowych klientów sklepu internetowego (dalej jako Sklep) prowadzonego przez Onix Sp. z o.o. z siedzibą w Zakrzewie, Zakrzewo 32 za pośrednictwem strony internetowej pod domeną sklep.onix.pl. Niniejsza Polityka stanowi wypełnienie przez Onix Sp. z o.o. obowiązków administratora danych osobowych określonych w art. 12 ust. 1, 13 i 14 Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej jako RODO.
 2. Tożsamość Administratora
  Administratorem danych osobowych klientów Sklepu jest Onix Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Zakrzewie (Zakrzewo 32), 64-212 Siedlec, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym dla Poznań-Nowe Miasto i Wilda, Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS:  0000151373  , kapitał zakładowy: 50 000 zł, posiadająca NIP: 9231003279  (dalej: „Administrator”). 
 3. Dane kontaktowe Administratora
  Administratorem można skontaktować się korespondencyjnie pod adresem siedziby wskazanym w pkt 2 powyżej, jak również mailowo na adres: sklep@onix.pl

4. Zakres danych osobowych

Z zastrzeżeniem ust. 5 poniżej, Administrator będzie zbierał od klientów Sklepu (dalej jako Klienci lub każdy z osobna Klient) za pośrednictwem Strony i przetwarzał następujące dane osobowe Klienta:

 1. Imię i nazwisko i nazwa firmy (jeżeli opcjonalnie zostanie podana przez Klienta)
 2. Adres e-mail
 3. Adres Klienta
 4. Adres dostawy, jeżeli jest inny niż adres wskazany w pkt 3 powyżej
 5. Numer telefonu
 6. NIP firmy (gdy Klient prosi o wystawienia faktury VAT)
 7. Informacje dotyczące złożonych Zamówień i Produktów zamówionych w Sklepie (w tym rodzaj, liczba Produktów, numer i data złożenia Zamówienia), dotyczące zawartych z Administratorem Umów Sprzedaży i umów o świadczenie usług drogą elektroniczną, w tym informacje o złożonych reklamacjach dot. ww. umów, o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży,
 8. Dane z plików cookies zbierane zgodnie z pkt III niniejszej Polityki.

5. Dane eksploatacyjne

Administrator będzie zbierał i przetwarzał następujące dane charakteryzujące sposób korzystania przez Klienta z usług świadczonych drogą elektroniczną przez Sprzedawcę określonych w Regulaminie sklepu internetowego (dane eksploatacyjne), które to dane mogą stanowić dane osobowe Klienta:

1) oznaczenia identyfikujące Klienta nadawane na podstawie danych, o których mowa w ust. 4 powyżej,

2) oznaczenia identyfikujące zakończenie sieci telekomunikacyjnej lub system teleinformatyczny, z którego korzystał Klient, adres IP komputera Klienta, z którego składane jest Zamówienia w Sklepie lub za pośrednictwem którego Klient korzysta z usług świadczonych przez Administratora drogą elektroniczną;

3) informacje o rozpoczęciu, zakończeniu oraz zakresie każdorazowego korzystania przez Klienta z usługi świadczonej drogą elektroniczną przez Administratora;

4) informacje o skorzystaniu przez Klienta z usług świadczonych drogą elektroniczną przez Administratora.

6. Zasady przetwarzania i zabezpieczenia danych

Dane osobowe Klienta, o których mowa w ust. 4 i 5 powyżej, dalej jako Dane Osobowe, przetwarzane będą zgodnie z wymogami przepisów prawa w zakresie ochrony danych osobowych, w tym RODO.

Administrator będzie stosował odpowiednie środki techniczne i organizacyjne celem zabezpieczenia aby przetwarzanie Danych Osobowych odbywało się zgodnie z RODO.

7. Cele i podstawa prawna przetwarzania danych

Dane Osobowe przetwarzane są:

 1. w zakresie danych określonych w ust. 4 pkt 1) – 7) powyżej – w celu nawiązania, ukształtowania treści, zmiany, rozwiązania, wykonania Umowy Sprzedaży lub umów o świadczenie usług drogą elektroniczną pomiędzy Administratorem a Klientem lub podjęcia działań na żądanie Klienta przed zawarciem ww. umów, w szczególności w celu umożliwienia Klientowi składania Zamówień na Produkty, dostawy Produktów, rozpatrzenia Reklamacji dot. Produktów lub Usług – na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) RODO, 
 • w zakresie danych określonych w ust. 4 pkt 1) i 7) oraz ust. 5 powyżej – w celu wynikającym z prawnie uzasadnionego interesu Administratora jakim jest analiza sprzedaży Produktów oraz sposobu korzystania przez Klientów z Usług świadczonych drogą elektroniczną przez Administratora), badanie rynku oraz zachowań i preferencji Klientów w zakresie sprzedaży Produktów lub Usług, w celach administracyjnych oraz w celu zapewnienia jak najlepszej jakości Usług oraz sprzedaży Produktów  – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO,
 • w zakresie danych określonych w ust. 4 pkt 8) powyżej – w celu wynikającym z prawnie uzasadnionego interesu Administratora jakim jest obsługa Strony, zapamiętywanie dokonanych przez Klienta zakupów, cele statystyczne i analityczne w zakresie sposobu korzystania ze Strony, badanie potrzeb Klientów, dobór reklam odpowiednio do zainteresowań Klienta korzystającego ze Strony, przeciwdziałanie nadużyciom w korzystaniu ze Strony – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO,
 • w zakresie danych określonych w ust. 4 oraz ust. 5 powyżej  – w celu wynikającym z prawnie uzasadnionego interesu Administratora jakim jest dochodzenie przez Administratora roszczeń związanych ze Sklepem, w tym roszczeń związanych z Umową sprzedaży Produktów lub umową o świadczenie Usług między Administratorem i Klientem, lub obrony przed takimi roszczeniami przez Administratora – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO,
 • w zakresie danych określonych w ust. 4 pkt 1)- 7) powyżej – w celu wypełnienia przez Administratora obowiązków wynikających z przepisów prawa związanych z prowadzeniem Sklepu i zawieraniem Umów Sprzedaży i umów o świadczenie Usług, w szczególności wypełniania obowiązków podatkowych, rachunkowych, związanych z rozliczeniem ww. umów – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO,
 • w zakresie danych określonych w ust. 4 i 5 powyżej – w celu udostępnienia organom państwa uprawnionym na podstawie odrębnych przepisów do uzyskania tych danych- w tym zakresie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO,
 • w zakresie danych określonych w ust. 4 pkt 1) -5) powyżej – w celach marketingowych produktów i usług oferowanych przez Administratora – w tym zakresie na podstawie zgody to jest na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO,
 • w zakresie danych określonych w ust. 4 pkt 1) -5) powyżej – w celu wynikającym z prawnie uzasadnionego interesu Administratora jakim jest kontakt pomiędzy Administratorem a Klientem w sprawach dotyczących Sklepu – w tym zakresie na podstawie zgody to jest na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

8. Okres przechowywania danych/kryteria ustalania tego okresu

Dane osobowe będą przechowywane przez okres konieczny aby wypełnić określone w ust. 7 powyżej cele, w jakich poszczególne Dane są przetwarzane, z zastrzeżeniem poniższych zapisów.

W zależności od celu i podstawy przetwarzania Danych osobowych, Dane te mogą być przechowywane:

a) w zakresie celu i Danych, o których mowa w ust. 7 lit. a) powyżej – przez okres niezbędny do zawarcia i wykonania Umowy Sprzedaży lub umowy o świadczenie Usług pomiędzy Administratorem i Klientem,

b) w zakresie celu i Danych, o których mowa w ust. 7 lit. d) powyżej – do momentu upływu przedawnienia roszczeń Administratora lub względem Administratora, o których mowa w ust. 7 pkt d) powyżej,

c) w przypadku danych osobowych przetwarzanych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO to jest w zakresie celu i Danych, o których mowa w ust. 7 lit. b), c), d) powyżej – do czasu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora lub wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania Danych osobowych przetwarzanych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, który Administrator będzie zobowiązany uwzględnić,

d) w zakresie celu i Danych, o którym mowa w ust. 7 lit. e) powyżej – do czasu wypełnienia przez Administratora obowiązków wynikających z przepisów prawa określonych we wskazanym punkcie lub przez okres przechowywania danych określony w tych przepisach,

e) w zakresie celu i Danych, o którym mowa w ust. 7 lit. f) powyżej – przez okres trwania obowiązku do udostępnienia Danych, o którym mowa w tym postanowieniu,

f) w zakresie celu i Danych, o którym mowa w ust. 7 lit. g) powyżej – do czasu cofnięcia zgody Klienta,

– zawsze w zależności od tego, który termin jest dłuższy.

9. Odbiorcy danych/kategorie odbiorców danych

Dane osobowe mogą zostać przekazane następującym odbiorcom: podmiotom, którym może zostać powierzone przetwarzanie Danych osobowych w ramach realizacji celów określonych w ust. 7 powyżej, jak również podmiotom świadczącym na rzecz Administratora usługi, w związku z którymi podmioty te muszą lub mogą mieć dostęp do ww. Danych, w szczególności dostawcy Produktów – DHL PARCEL Sp. z o.o. ul. Osmańska 2, 02-823 Warszawa; NIP 951-24-17-713  oraz podmiotom świadczącym na rzecz Administratora usługi informatyczne/serwisu systemów informatycznych.

10.Prawa osób, których dane dotyczą

1) Prawo do cofnięcia zgody

Każdy Klient, który udzieli zgody na przetwarzanie Danych Osobowych, które jego dotyczą, przysługuje prawo do cofnięcia/odwołania zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem/odwołaniem. 

2) Prawo do dostępu, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania

Każdy Klient, którego Dane Osobowe dotyczą, może żądać od Administratora dostępu do Danych Osobowych, które jego dotyczą, a także może żądać ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania.

3) Prawo do przenoszenia danych

Każdemu Klientowi, którego Dane Osobowe dotyczą, przysługuje prawo do przenoszenia danych na zasadach określonych poniżej. Oznacza to, że Klient ma prawo otrzymać w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego dane osobowe jego dotyczące, które dostarczył Administratorowi, oraz ma prawo przesłać te dane osobowe innemu administratorowi bez przeszkód ze strony Administratora danych, któremu dostarczono te dane osobowe, jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody w myśl art. 6 ust. 1 lit. a) lub na podstawie umowy w myśl art. 6 ust. 1 lit. b) RODO oraz przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany.

4) Prawo skargi do organu nadzorczego

Każdy Klient, którego Dane osobowe dotyczą, ma prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, w szczególności w państwie członkowskim Unii Europejskiej, w którym ma miejsce zwykłego pobytu, swoje miejsce pracy lub które jest miejscem domniemanego naruszenia, jeśli sądzi, że przetwarzanie danych osobowych, które jego dotyczą, narusza przepisy RODO. Funkcję organu nadzorczego na terytorium RP pełni Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

5) Prawo do wniesienia sprzeciwu

Każdy Klient, którego Dane osobowe dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z jego szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących jego danych osobowych opartego na art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, w tym profilowania na podstawie tych przepisów. Administratorowi nie wolno już przetwarzać tych danych osobowych, chyba że wykaże on istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

11. Czy podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym lub umownym lub warunkiem zawarcia umowy oraz czy osoba, której dane dotyczą, jest zobowiązana do ich podania i jakie są ewentualne konsekwencje niepodania danych

Podanie przez Klienta Danych osobowych jest dobrowolne.

Niemniej w zakresie danych wymaganych [zaznaczonych jako wymagane w Formularzu Zamówienia] podanie danych jest niezbędne w celu złożenia Zamówienia, zawarcia i realizacji Umowy Sprzedaży Produktów z Administratorem oraz umowy o świadczenie przez Administratora na rzecz Klienta Usług drogą elektroniczną. W przypadku niepodania określonych Danych osobowych nie jest możliwe dokonanie czynności określonych powyżej.

12. Profilowanie i zautomatyzowane podejmowanie decyzji

Dane Osobowe Klientów przetwarzane w sposób określony powyżej nie będą wykorzystywane do profilowania ani do zautomatyzowanego podejmowanie decyzji.

13. Przekazywanie do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych

Dane Osobowe Klientów nie będą przekazywane do państwa trzeciego to jest poza obszar EOG ani do organizacji międzynarodowej.

III. Polityka dotycząca plików „cookies”

 1. Niniejsza Polityka dotycząca plików cookies reguluje zasady przechowywania lub uzyskiwania przez Administratora dostępu do przechowywanych w telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym Klienta (np. komputer, tablet) informacji zawartych w plikach cookies zapisywanych w telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym Klienta podczas korzystania ze Strony.
 2. Pliki cookies to pliki tekstowe, które są zapisywane w telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym  Klienta, podczas korzystania ze Strony. Na ich podstawie możliwe jest stwierdzenie w szczególności, czy Klient odwiedzał Stronę, w jaki sposób z niej korzystał. 
 3. Informacje zawarte w plikach cookies są automatycznie zbierane przez Administratora podczas korzystania ze Strony, z zastrzeżeniem ust. 6 poniżej.
 4. Administrator gromadzi w szczególności następujące rodzaje plików cookies:

a) cookies stałe – pliki pozostające w pamięci przeglądarki tak długo, jak pozwalają na to wybrane przez użytkownika ustawienia przeglądarki,

b) cookies tymczasowe – (sesyjne) pliki tymczasowo znajdujące się w pamięci przeglądarki, które pozostają w jej pamięci do momentu zakończenia sesji (wyłączenia przeglądarki),

 c) cookies własne – pliki pochodzące bezpośrednio z odwiedzonej Strony Internetowej Sklepu,

d) cookies funkcjonalne –  pliki umożliwiające zapamiętanie preferowanych przez Klienta funkcjonalności Sklepu,

e) reklamowe – pliki umożliwiające dostarczenie treści reklamowych dostosowanych do zainteresowań Klienta.

 1. Pliki cookies przechowywane są przez Administratora w celu obsługi Strony, zapamiętywania dokonanych przez Klienta wyborów /zakupów na Stronie, dla celów statystycznych, badania potrzeb Klientów, doboru reklam odpowiednio do zainteresowań Klienta korzystającego ze Strony, przeciwdziałania nadużyciom w korzystaniu ze Strony itp.
 2. Przechowywanie informacji lub uzyskiwanie dostępu do przechowywanych już informacji zawartych w plikach cookies przez Administratora jest możliwe pod warunkiem wyrażenia przez Klienta na to uprzedniej zgody – zgodę udziela się poprzez kliknięcie przycisku zgody w pojawiającej się informacji w listwie dolnej przy otworzeniu Strony sklep.onix.pl.
 3. Przechowywanie informacji zawartych w plikach cookies i uzyskiwanie do nich dostępu nie powoduje oddziaływania tych danych na urządzenie końcowe Klienta.
 4. Klient może określić warunki przechowywania lub uzyskiwania dostępu do przechowywanych na jego urządzeniu końcowym informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień oprogramowania zainstalowanego w wykorzystywanym przez niego telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym lub konfiguracji usługi. Działania Klienta mogą polegać na ustanowieniu odpowiednich ograniczeń w oprogramowaniu urządzenia (np. w przeglądarce), odpowiednich opcji dotyczących sposobu korzystania z usługi lub złożeniu odpowiedniego oświadczenia woli dostawcy usługi. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
 5. Korzystanie z Strony możliwe jest również wtedy, kiedy Klienta wyłączy wykorzystywanie plików cookies; może to jednak prowadzić do ograniczenia funkcjonalności Strony. 
 6. Dane osobowe Klienta pochodzące z plików cookies będą przetwarzane przez Administratora na zasadach określonych w Polityce prywatności określonej w pkt II powyżej.

IV. Zmiany w Polityce Prywatności  i plików cookies

 1. Administrator Danych zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszej Polityki prywatności i plików cookies.
 2. Aktualna Polityka prywatności i plików cookies zawsze będzie publikowana na Stronie.
 3. Wprowadzone zmiany wchodzą w życie w dniu publikacji na Stronie Polityki Prywatności i plików cookies zawierającej te zmiany.
 4. Administrator poinformuje Klientów o zmianie Polityki prywatności i plików cookies w formie elektronicznej w sytuacjach gdy będzie to konieczne w świetle obowiązujących przepisów prawa, w szczególności celem wypełnienia obowiązków Administratora wynikających z RODO lub Prawa telekomunikacyjnego.